עושים גלים 
תקנון - חידון האיים 
 
 רוצים להשתתף בחידון האיים?    צילום: GettyImages/אימג'בנק    
עושים גלים |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

תקנון השתתפות בתכנית עושים גלים

 

 

 

•1.               הגדרות

"הפעילות" שליחת תשובה לחידון האיים;

"משתתף" גולש הרשאי להשתתף בפעילות על פי תנאי תקנון זה, אשר השתתף בפעילות דרך אתר האינטרנט, כמפורט בתנאי הפעילות;

"ערוץ 10" ישראל 10 - שידורי הערוץ החדש בע"מ, שמקום מושבה בדרך השלום 53 תל אביב.

"אתר האינטרנט" אתר האינטרנט עושים גלים של התכנית באתר האינטרנט נענע 10

"התכנית" תכנית הטלוויזיה "עושים גלים" המשודרת בערוץ 10

"ספקית הפרס" חברת "בריטיש איירוייס"  

"הפרס" כרטיס טיסה ללונדון

"הוועדה הבוחרת" ועדה אשר תהיה מורכבת מ- 2 חברים: נציג מערכת התכנית עושים גלים; נציג חברת בריטיש אירוייס

"נענע10" חברת נענע10 בע"מ. 

•2.                    פרשנות

 • 1. תקנון זה ממצה את זכויות וחובות הצדדים בקשר להשתתפות בפעילות.

בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות פרסומים בעיתונות הכתובה או המשודרת, או באתר האינטרנט, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 

 • 2. האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.
 • 3. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם הנוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.

 

•3.                    תקופת הפעילות

 • 1. הפעילות תחל ביום 22.7.11 ותסתיים ביום 25.11.11 (להלן: "תקופת הפעילות").

ערוץ 10 רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להחליט על קיצור או הארכת משך תקופת הפעילות. הודעה על שינוי משך תקופת הפעילות תפורסם באתר האינטרנט ובתכנית.

 

•4.                    מי רשאי להשתתף בפעילות

רשאי להשתתף בפעילות רק מי שעונה לתנאים הבאים:

 • 1. אזרח ישראלי;
 • 2. מעל גיל 18;
 • 3. אשר אישר את תנאי התקנון;
 • 4. ומסר פרטי התקשרות באתר האינטרנט;
 • 5. ולמעט עובדי ערוץ 10, נענע10 בריטיש איירוייס ועושים גלים הפקות בע"מ וכן בני זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות שלהם

 

•5.                    תנאי הפעילות

 

      הפעילות תתבצע כפינה בתוכנית  שתיקרא "חידון האיים" למשך שבוע.                 במשך כל יום יעלו הגולשים תשובות  לאתר התכנית.

 

•6.                    קביעת הזוכה

 • 1. בכל יום ראשון לאחר השידור הראשון של התכנית תקבע הוועדה הבוחרת את התשובה המנצחת לאותו שבוע. מבין המנצחים ייבחר זוכה בכרטיס טיסה ללונדון
 • 2. בחירת המנצחת התשובה המנצח נתונה לשיקול דעתם הבלעדי של חברי הוועדה הבוחרת, וזאת לפי שיקול דעתם המקצועי. למשתתפים לא תהא כל טענה, דרישה או תביעה כנגד עושים גלים הפקות בע"מ ו/או בריטיש איירוויס וחברי הוועדה הבוחרת או מי מטעמם בנוגע לכך.
 • 3. תוצאות הפעילות, כפי שייקבעו ויוכרזו על ידי הוועדה הבוחרת, הנן סופיות ובלתי ניתנות לערעור.
 • 4. איתור הזוכים ייעשה על ידי עושים גלים הפקות בע"מ, על ידי כתובת האימייל שמסר הזוכה באתר התכנית.
 • 5. עושים גלים תעשה את מרב המאמצים על מנת לאתר את הזוכה בתוך 7 ימים ממועד קביעתו. עושים גלים תהיה רשאית להאריך את המועד לאיתור הזוכה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 • 6. מועמד לזכייה שלא אותר ו/או לא יצר קשר לקבלת הזכייה תוך 60 יום ממועד הפניה אליו תיפסל זכייתו ולא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו.

 

•7.                    תוכן התגובות

 • 1. המשתתף מצהיר כי התוכן הנו מקורי ונוצר על ידיו, וכי אינו מועתק מכל גורם שהוא, וכי לא נעשה כל שימוש שהוא בזכויות צדדים שלישיים.
 • 2. עוד מצהיר המשתתף כי אין בתוכן התגובה (לרבות בפרסומה) כל הפרה של זכויות יוצרים או הפרה של זכויות קניין רוחני מכל סוג ומין שהוא.
 • 3. המשתתף מצהיר ומתחייב לשפות את ערוץ 10, נענע10, עושים גלים, בריטיש אירוויס ומי מטעמם, ולשלם להם כל תשלום בו יחויבו, לרבות הוצאות שיישאו בהן בפסק דין, עקב תביעה שתוגש כנגדם בבית המשפט או כל פשרה שיתפשרו בה, וכן לפצותם בגין נזק שנגרם להם, בגין זכויות יוצרים, מבצעים או כל זכות אחרת של צד שלישי, שעילתם במישרין או בעקיפין בתגובה ששלח המשתתף במסגרת הפעילות.
 • 4. המשתתף מצהיר ומתחייב כי הנו מסכים כי ערוץ עושים גלים, נענע10 ובריטיש אירוויס יעשו בתגובה שימוש לפי שיקול דעתם, כולל, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עריכה, שינוי, שידור בטלוויזיה ו/או באינטרנט, הפצה למשתתפי הפעילות, במסגרת התכנית או במסגרת כל פעילות אחרת לקידום התכנית.
 • 5. המשתתף מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה כלפי ערוץ עושים גלים,נענע10 ובריטיש אירוויס ומי מטעמם בגין כל שימוש שייעשה בתגובה, על פי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי, והכול מבלי לקבל הרשאה נוספת מן המשתתף בפעילות או לשלם לו תמורה בגין השימוש כאמור והענקת הזכויות האמורות. ידוע למשתתף כי אין בהסכמה זו בכדי לחייב את ישראל 10,נענע10 או עושים גלים ובריטיש אירוויס להשתמש ו/או לפרסם את התגובה.
 • 6. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתתף מתחייב שלא לכלול בתגובתו איזה מן התכנים הבאים:
 • 1. כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני;
 • 2. כל חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל;
 • 3. כל חומר המהווה לשון הרע על אדם;
 • 4. כל חומר החושף את פרטיו האישיים של אדם (לרבות שמו), או חומר הפוגע בפרטיותו או בצנעת אישיותו של אדם;
 • 5. נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום;
 • 6. כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני או פוגע ברגשות הציבור;
 • 7. כל חומר או מסר העשוי להטריד או לפגוע במשתמשים אחרים;
 • 8. כל מידע שפרסומו אסור על פי כל דין או הסכם.
 • 7. המשתתף מצהיר ומתחייב כי במידה שיפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, ישפה את ערוץ 10,נענע10 ו/או את עושים גלים ובריטיש אירוויס, לפי העניין, בגין כל נזק שייגרם להם כתוצאה מהפרה זאת.
 • 8. ערוץ 10 ו/או עושים גלים, נענע10 ובריטיש אירוויס רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, למחוק כל תגובה אשר כוללת תכנים אסורים כאמור, ולמשתתפים לא תהיה כל טענה או דרישה בשל כך.

 

•8.                    הפרס

 • 1. עושים גלים,נענע10 ובריטיש איירוייס אינם אחראים לפרס, ובכלל זה לטיבו, לאיכותו ולאספקתו.
 • 2. הפרס יישלח לזוכה באמצעות דואר
 • 3. עושים גלים ובריטיש אירוויס שומרים לעצמם את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת או להתנות את הענקת הפרס בתנאים נוספים או חלופיים, ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.

 

•9.                    סייגים לזכייה

 • 1. הזכייה בפרס הנה אישית לזוכה בלבד, לאחר עמידה בתנאים הבאים:
 • 1. הזוכה הציג תעודת זהות;
 • 2. הזוכה חתם על מסמך המאשר את קבלת הפרס והמתיר לעושים גלים ולבריטיש אירוייס לפרסם את פרטיו ואת פרטי התגובה שפרסם, בכל מדיה שהיא, ללא תמורה;
 • 3. עמידה בכל תנאי התקנון.
 • 2. הזכייה בפרס במסגרת הפעילות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.
 • 3. הפרס לא ניתן לשינוי, החלפה או המרה.
 • 4. עושים גלים,נענע10 ובריטיש אירוויס רשאים למנוע מגולש להשתתף בפעילות, או לפסול גולש אשר פעל, לפי שיקול דעתם הבלעדי, באופן בלתי ראוי, או בניגוד לאמור בתקנון זה.
 • 5. בכל מצב בו תיפסל זכייתו של משתתף בפעילות, רשאים עושים גלים ובריטיש אירוויס להעניק את הפרס למשתתף אחר, על פי קביעת הוועדה הבוחרת, או לא להעניקו כלל.
 • 6. למען הסר ספק מובהר, כי משתתף שזכייתו נפסלה, יהיה מנוע מלהעלות כל טענה, תביעה או דרישה כלפי עושים גלים,נענע10 ובריטיש אירוויס או מי מטעמם בגין אי-קבלת הפרס.

 

•10.               כללים ואחריות

 • 1. בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו ללא כל סייג וגם אם החל בהשתתפותו בפעילות בלא שקרא את התקנון, מסכים המשתתף או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
 • 2. עושים גלים,נענע10 ובריטיש אירוויס רשאיות לשנות את תנאי התקנון על פי החלטתן הבלעדית, ועל המשתתפים לעיין בו מעת לעת כדי להכיר את התנאים העדכניים. בכל עת יהיו המשתתפים מחויבים בתנאים העדכניים של התקנון.
 • 3. עושים גלים,נענע10 ובריטיש אירוויס או מי מטעמן אינן אחראיות ולא תהיינה אחראיות באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא תשאנה באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר ייגרמו למשתתף בקשר עם ההשתתפות בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין.
 • 4. עושים גלים,נענע10 ובריטיש אירוויס רשאיות להפסיק או לבטל את הפעילות, או לשנות את תנאיה (שינויים סבירים) בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתן הבלעדי.
 • 5. כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, בקשר עם הפרס או בקשר עם השתתפותו במשחק יחולו על הזוכה ויהיו על חשבונו ועל אחריותו בלבד. עושים גלים,נענע10 ובריטיש אירוויס יהיו רשאים להעביר לשלטונות המס, אם יידרשו לכך, את פרטי הזוכה ו/או ניכוי מס במקור. עושים גלים,נענע10 ובריטיש אירוויס או מי מטעמן לא ישאו בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה.
 • 6. עושים גלים תהיה הפוסק הסופי בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה או בקשר עמה, ובנוגע לכל תקלה, בעיה או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו, ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.
 • 7. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי עושים גלים,נענע10 ובריטיש אירוויס או מי מטעמם, אינם אחראים כלפי המשתתף לכל נזק גוף, רכוש או אחר אשר ייגרם למשתתף או לאחר עקב הפעילות, בשל זכייתו בפרס או בגין כל נזק שנגרם במהלך הפעילות.
 • 8. תקנון הפעילות ניתן לעיון במשרדי ערוץ 10, בדרך השלום 53 תל אביב, ובאתר האינטרנט.
 • 9. הוראות תקנון זה יחולו בנוסף להוראות התנאים הכללים באתר נענע 10 אשר ניתן למצאם בכתובת http://news.nana10.co.il/article/?articleid=566849%20 אולם במקרה של סתירה בין תקנון זה להוראות התנאים הכללים כאמור, יגברו הוראות תקנון זה

 

•11.               דין ומקום שיפוט

 • 1. כל שאלה ועניין הקשורים לכתיבת, תוקף, פרשנות ואכיפת תקנון זה, או הקשורים לזכויות וחובות המשתתף, ערוץ 10, עושים גלים,נענע10 ובריטיש אירוויס, או מי מטעמם בקשר עם הפעילות, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל.
 • 2. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
תגובות
הוסף תגובה0 תגובות
הוספת תגובה
מאת
 
נושא
 
תוכן
 
 
 
 
תודה! תגובתך התקבלה.
התגובה תתפרסם בכפוף לתנאי האתר.
 
 
 
 
 

כל הזכויות שמורות 2011 © נענע 10 בע"מ
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות © Nana10 בע"מ
Video powered by